• Oświadczenie gwarancyjne

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE

 • Gwarant: THORO LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą w Budzyniu przy ul. Łokietka 35 (64-840 Budzyń), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830772, NIP 66070089511;
 • okres gwarancji: 5 lat od dnia zakupu;
 • terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: obszar Rzeczypospolitej Polskiej;
 • roszczenia gwarancyjne składane mogą być w formie pisemnej poprzez przesłanie korespondencji na adres korespondencyjny wskazany powyżej lub adres korespondencji elektronicznej Gwaranta karolina@sklep.thoro.pl z jednakowym skutkiem prawnym w zakresie skuteczności każdego ze sposobów doręczenia;
 • za datę realizacji uprawnień lub zgłoszenia roszczeń gwarancyjnych Kupującego przyjmuje się datę nadania korespondencji pocztowej lub korespondencji elektronicznej przez Kupującego;
 • w przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad Produktu, Kupujący jest uprawniony do  żądania od Gwaranta:
 • usunięcia wady fizycznej Produktu;
 • dostarczenia Produktu wolnego od wad;
 • zwrotu lub obniżenia ceny Produktu;
 • odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produktach
 • gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z udzielonej rękojmi za wady;
 • w zakresie nie objętym oświadczeniem gwarancyjnym zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego odnoszące się do gwarancji przy sprzedaży.

 

tog-qr.jpg

 

 • Sklep zamknięty

Sklep tymczasowo niedostępny